Bestemmingsplan Bemmel Kuiplaan vastgesteld

Het ontwerpbestemmingsplan “Kuiplaan 1 te Bemmel ” heeft met ingang van 4 april 2019 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan “Kuiplaan 1 te Bemmel” voorziet in de realisatie van vier vrijstaande woningen aan de Kuiplaan 1 te Bemmel. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, moet het vigerende bestemmingsplan worden herzien. Op grond van artikel 3.1. van de Wet ruimtelijke ordening is de gemeenteraad bevoegd tot het vaststellen van bestemmingsplannen. Op 26 maart 2019 is door het college besloten tot het starten van de planologische procedure door het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan “Kuiplaan 1 te Bemmel”.  Er zijn geen zienswijzen binnengekomen. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 18 september 2019 vastgesteld.