Project & Procesmanagement

De afgelopen decennia is gebiedsontwikkeling vele malen complexer geworden met veel actoren en grote belangen. Van het bouwen in de weilanden is gebiedsontwikkeling verschoven naar de stads- en dorpsranden en naar (herstructurering van) binnenstedelijke gebieden. Daarbij is functie transformatie eerder regel dan uitzondering. Het benaderen van dergelijke vraagstukken vraagt om integrale visies die gekenmerkt worden door de lange looptijden van ruimtelijke plannen, onzekerheden over de grondposities, politieke en planologische onzekerheden, etc. Hierdoor is gebiedsontwikkeling al lang geen lineair proces meer, maar is het een iteratief proces geworden.

Wij kunnen in een gebiedsontwikkeling zowel voor een particuliere eigenaar (projectontwikkelaar, aannemer, belegger of grondeigenaar) of voor een overheid het projectmanagement invullen. Dit invullen kan bestaan uit het integrale projectmanagement of onderdelen hiervan. Wij zijn bekend en hebben ervaring met veel vormen van samenwerken; van traditionele, concessie-, bouwclaim of joint-venture samenwerkingsmodellen.

Aan het project- en procesmanagement voor deze opgaven worden dan ook hoge eisen gesteld. Wij denken niet alleen vanuit gebiedseconomie of functies en bestemmingen, maar vanuit de gehele businesscase. Vanuit een meer omvattende denkwijze en aanpak dus, om zo alle mogelijkheden en potenties van een gebied, wijk of stad maximaal te benutten en in te zetten. Voor gebiedsontwikkeling moet je de tijd nemen, voor stedelijke herontwikkeling een tijdperk.

GAP2 kan zowel opereren op het beleidsmatige als op het operationele vlak in dit domein. Wij zijn in staat om integrale ruimtelijke plannen te initiëren en tot uitvoering te brengen. Dit kan zowel voor overheden als voor marktpartijen. Hierbij kunnen wij in samenwerking met marktpartijen, overheden en overige stakeholders een ontwikkelingsstrategie vaststellen. Voor de samenwerkende partijen gezamenlijk kunnen wij de organisatie op ons nemen of in dit proces de belangen van één van de stakeholders behartigen.

Contact